Pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że o pożyczkę z Funduszu Pracy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe m.in. takie jak: – kluby sportowe – parafie – koła gospodyń wiejskich – ochotnicze straże pożarne – stowarzyszenia pszczelarzy – koła łowieckie – koła wędkarskie i inne organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29…

Pokaż więcej

Spotkanie – Inkubator Przedsiębiorczości

W dniu 24 lipca 2020 roku wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska uczestniczyła w spotkaniu w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra w sprawie organizacji Rynku Lokalnego Produktu Spożywczego oraz stworzenia systemu Krótkiego Łańcucha Dostaw Żywności. Projekt ma na celu zarówno wypromowanie lokalnych rolników i producentów oraz dóbr, które produkują jak i stworzenie marki produktu z terenu ziemi kamiennogórskiej. Podczas spotkania zaprezentowana została również oferta Inkubatora Przedsiębiorczości skierowana do lokalnych przedsiębiorców. Zgromadzeni samorządowcy zaproszeni zostali do współpracy poprzez promowanie i informowanie swoich mieszkańców o tworzeniu projektu oraz działalności Inkubatora Przedsiębiorczości.

Pokaż więcej

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie. Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr –tereny różne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze, obręb 6, oznaczonej jako działka nr 513/29. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz.U.2020.65 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje: § 1. Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Kamiennej Górze, obręb 6, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 513/29 o pow. 0,0208 ha, dla której…

Pokaż więcej

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

Starosta Kamiennogórski jako organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, informuje właścicieli lasów prywatnych, że zostało zlecone wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miejscowości: Niedamirów, Opawa, Jarkowice, Sędzisław, Marciszów, Olszyny oraz miasta Kamienna Góra. Prace będą prowadzone od dnia 10 lipca do dnia 31 sierpnia 2020 roku przez ZP Arka Sp. z o.o. z/s w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 69. Wobec powyższego informujemy, iż zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 i 10 ustawy o lasach (tekst jedn. Dz.…

Pokaż więcej

Zostań Terytorialsem

Od 27 września 2019 roku trwa proces formowania 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej ze stałym rejonem odpowiedzialności obejmującym całe województwo dolnośląskie. Służba w 16 DBOT jest dobrowolna, kierowana do osób, które chcą pogodzić życie rodzinne i zawodowe ze służbą Ojczyźnie. Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły…

Pokaż więcej

Wsparcie przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

Wsparcie przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w ramach działań związanych z tarczą antykryzysową ogłasza  IV nabór wniosków na: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. https://kamiennagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającą pracownika, przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. https://kamiennagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Raszowie

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Raszowie Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa: § 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 260/6 o pow. 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030309/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane . Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, które…

Pokaż więcej

XX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3.    Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4.    Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6.    Przedstawienie Raportu o stanie powiatu. 7.    Debata nad Raportem o stanie powiatu. 8.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu    Kamiennogórskiego wotum zaufania. 9.    Podjęcie uchwały…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie. Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr –tereny różne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi…

Pokaż więcej