Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Kamiennogórski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz na stronach internetowych www.kamienna-gora.bip.net.pl, www.kamienna-gora.pl  został wywieszony na okres 21 dni: „Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2024 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na rzecz jej użytkowników wieczystych.

WYKAZ

Nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, przeznaczone do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.

Lp. Położenie i opis nieruchomości. Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Forma sprzedaży lub oddania
w użytkowanie wieczyste
Cena sprzedaży działek gruntu. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu.
1. Marciszów, gmina Marciszów, obręb 0003, działki
nr 200/3 o pow. 2,8886 ha,nr 724 o pow. 0,1654 ha,nr 725 o pow. 0,0736 ha.

KW nr JG1K/00013148/2

Nieruchomość zabudowa jest budynkami przemysłowymi, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań kierunków
i zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów podjętym uchwałą Nr XXXII/163/2016 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r., przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym jako tereny działalności gospodarczej (przemysłu, baz, składów).
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego- art. 198g ugn 1.109.400,00 złsłownie: jeden milion złotych sto dziewięć tysięcy czterysta złotych i 00/100- w przypadku wniesienia zapłaty jednorazowej;
–  z zastrzeżeniem art. 69a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 12 maja 2024 r.
2. Miasto Kamienna Góra, obręb 0003, działki
nr 66/17 o pow. 4,0545 ha,nr 66/18 o pow. 0,5651 ha,nr 66/19 o pow. 0,0263 ha.

KW nr JG1K/00011135/4

Nieruchomość zabudowa jest budynkami przemysłowymi, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:dot. dz. nr 66/17:– P,U.2 (ok. 40540 m2)  tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej,

– WS (ok. 19 m2) wody powierzchniowe, śródlądowe,

– P,U. 5 (ok. 17 m2) tereny zabudowy produkcyjnej
i usługowej;

dot. dz. nr 66/18:

– WS (ok. 30 m2) wody powierzchniowe, śródlądowe,

– P,U.2 (ok. 5620 m2) tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

dot. dz. nr 66/19:

– WS (ok. 5 m2) wody powierzchniowe, śródlądowe,

– P,U.2 (ok. 259 m2) tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego- art. 198g ugn 1.651.200,00 złsłownie: jeden milion złotych sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych i 00/100- w przypadku wniesienia zapłaty jednorazowej;
–  z zastrzeżeniem art. 69a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1
i pkt.2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 12 maja 2024 r.
3. Miasto Kamienna Góra, obręb 0003, działki
nr 66/13 o pow. 0,0311 ha.KW nr JG1K/00021532/0Nieruchomość nie zabudowa stanowi bezpośredni dostęp do działek nr 66/17, 66/18, 66/19 i 66/7.
Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:dot. dz. nr 66/13:– P,U.2 (ok. 310 m2) tereny zabudowy produkcyjnej
i usługowej.

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego- art. 198g ugn 9.000,00 złsłownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100- w przypadku wniesienia zapłaty jednorazowej;
–  z zastrzeżeniem art. 69a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1
i pkt.2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 12 maja 2024 r.
4. Miasto Kamienna Góra, obręb 0003, działki
nr 66/7 o pow. 0,8662 ha.KW nr JG1K/00016798/4Nieruchomość zabudowa jest budynkami przemysłowymi, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:dot. dz. nr 66/7:– P,U.2 (ok. 8659 m2) tereny zabudowy produkcyjnej
i usługowej,
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego- art. 198g ugn 260.400,00 złsłownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych i 00/100- w przypadku wniesienia zapłaty jednorazowej;
–  z zastrzeżeniem art. 69a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1
i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 12 maja 2024 r.
Share

Zobacz inne