Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Kamiennogórski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz na stronach internetowych www.kamienna-gora.bip.net.pl, www.kamienna-gora.pl  został wywieszony na okres 21 dni: „Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2024 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 19 marca 2024 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego.

WYKAZ

Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, stanowiąca działkę gruntu nr 242/1 o pow. 0,2519 ha, nr 242/2 o pow. 0,2988 ha, nr 242/3 o pow. 0,2665 ha, położona w Jarkowicach, obręb 0005, gm. Lubawka.

Położenie i opis nieruchomości. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Forma sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. Cena sprzedaży działek gruntu nr 242/1, 242/2, 242/3, Jarkowice,
gm. Lubawka.
Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu.
Nieruchomość składa się
z dz. ewid. nr 242/1, 242/2, 242/3 w Jarkowicach
o ogólnej pow. 0,8172 ha.Jest to teren zabudowany.Dz. nr 242/2 zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Lokalizacja w strefie peryferyjnej – wiejskiej.
W sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne, przemysłowo-usługowe, tereny rolne, tereny przeznaczone pod zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową. Konfiguracja terenu – teren płaski, z niewielkim spadkiem.

Zapis w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego:- dz. nr 242/1 oraz nr 242/2 w Jarkowicach znajduje się
w jednostce F – Jarkowice
w części:a) na terenie F-2 P/S/B/KST/ZP/U, Tereny zalewowe;

b) w liniach rozgraniczających drogi KSD 02 G 1/2;

– dz. nr 242/3 w Jarkowicach znajduje się w jednostce
F – Jarkowice na terenie F-2 P/S/B/KST/ZP/U, Tereny zalewowe.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – art. 198g ugn. 208,800,00 złsłownie: dwieście osiem tysięcy osiemset złotych
i 00/100- w przypadku wniesienia zapłaty jednorazowej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1
i pkt.2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia12 maja 2024 r.

UWAGA: zgodnie z art. 198k ugn użytkownik wieczysty może złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty.

Share

Zobacz inne