Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.

Starosta Kamiennogórski podaje do publicznej wiadomości wyszczególnione nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Lp. Położenie i opis nieruchomości. Przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Forma sprzedaży lub oddania 
w użytkowanie wieczyste.
Cena sprzedaży działek gruntu. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu.
1. Marciszów, gmina Marciszów, obręb 0003, działki
nr 200/3 o pow. 2,8886 ha,
nr 724 o pow. 0,1654 ha,
nr 725 o pow. 0,0736 ha.

KW nr JG1K/00013148/2
Nieruchomość zabudowa jest budynkami przemysłowymi, które
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań kierunków
i zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów podjętym uchwałą Nr XXXII/163/2016 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r., przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym jako tereny działalności gospodarczej (przemysłu, baz, składów).
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – art. 198g ugn 1.109.400,00 zł

słownie: jeden milion złotych sto dziewięć tysięcy czterysta złotych i 00/100
– w przypadku wniesienia zapłaty jednorazowej;
–  z zastrzeżeniem art. 69a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 8 kwietnia 2024 r.
2. Miasto Kamienna Góra, obręb 0003, działki
nr 66/17 o pow. 4,0545 ha,
nr 66/18 o pow. 0,5651 ha,
nr 66/19 o pow. 0,0263 ha.

KW nr JG1K/00011135/4
Nieruchomość zabudowa jest budynkami przemysłowymi,
które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

dot. dz. nr 66/17:
– P,U.2 – P,U.4 – P,U.5 tereny zabudowy produkcyjnej
i usługowej,
– WS wody powierzchniowe, śródlądowe,
U.7- tereny zabudowy usługowej;

dot. dz. nr 66/18:
– WS wody powierzchniowe, śródlądowe,
– P,U.2 – P,U.5 tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

dot. dz. nr 66/19:
– WS wody powierzchniowe, śródlądowe,
– P,U.2 tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – art. 198g ugn 1.651.200,00 zł

słownie: jeden milion złotych sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych i 00/100
– w przypadku wniesienia zapłaty jednorazowej;
–  z zastrzeżeniem art. 69a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 8 kwietnia 2024 r.
3. Miasto Kamienna Góra, obręb 0003, działki
nr 66/13 o pow. 0,0311 ha.

KW nr JG1K/00021532/0
Nieruchomość nie zabudowa stanowi bezpośredni dostęp do działek
nr 66/17, 66/18, 66/19 i 66/7.

Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

dot. dz. nr 66/13:
– P,U.2  – P,U.5 tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – art. 198g ugn 9.000,00 zł

słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100
– w przypadku wniesienia zapłaty jednorazowej;
–  z zastrzeżeniem art. 69a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 8 kwietnia 2024 r.
4. Miasto Kamienna Góra, obręb 0003, działki
nr 66/7 o pow. 0,8662 ha.

KW nr JG1K/00016798/4
Nieruchomość zabudowa jest budynkami przemysłowymi,
które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

dot. dz. nr 66/7:
– P,U.2  tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej,
– WS wody powierzchniowe, śródlądowe.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – art. 198g ugn 260.400,00 zł

słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych i 00/100
– w przypadku wniesienia zapłaty jednorazowej;
–  z zastrzeżeniem art. 69a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 8 kwietnia 2024 r.
Share

Zobacz inne