Akcja “Wystawka” w gminie Marciszów

Gmina Marciszów informuje o zbiórce odpadów problemowych w formie tzw. wystawki. W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą: MEBLE (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe,OPONY TYLKO Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby i chemikalia, które należy zwyczajowo dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Ciechanowicach (teren byłego wysypiska śmieci), czynnego w każdą sobotę w godz. od 800 do 1400 z wyjątkiem sobót świątecznych. Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 6:00 przy pojemnikach na odpady zmieszane z…

Pokaż więcej

GOPS w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne. Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, przemoc, alkoholizm i ubóstwo. Porady odbędą się dnia 26 maja 2021 roku od godz.9.00. Obowiązuje rejestracja telefoniczna 75 741 06 52. Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą dotyczy m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Przykładowo osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotycząca dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku. Warto pamiętać, że nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych…

Pokaż więcej

Prace społecznie użyteczne w gminie Marciszów

Od 4 maja 2021 roku gmina Marciszów rozpoczęła realizację programu prac społecznie użytecznych w Marciszowie. Organizatorem prac społecznie użytecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2021 zorganizowano prace na stanowisku robotnika gospodarczego dla 3 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze. Źródło: GOPS Marciszów

Pokaż więcej

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim strażakom oraz pracownikom cywilnym straży pożarnej życzę pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin oraz wytrwałości i satysfakcji. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba dla drugiego człowieka. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania kieruję do druhów i druhen ochotniczych straży pożarnych z Gminy Marciszów. Wiesław Cepielik Wójt Gminy Marciszów

Pokaż więcej

Wieściszowickie kościoły

Zobacz kolejne warte uwagi miejsce w naszym regionie. Przypominamy, że aktualizowana galeria znajduje się na podstronie Poznaj nasz region, a opisy poszczególnych miejsc w kategorii Region. Tym razem prezentujemy dwa kościoły w Wieściszowicach (gm. Marciszów) znajdujące się obok siebie: kaplica cmentarna i kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oba obiekty są zaliczane do najcenniejszych zabytków historycznych miejscowości Wieściszowice. Kaplica cmentarna w Wieściszowicach (kościół pomocniczy) została wzniesiona w 1559 roku. Przez 95 lat służyła ewangelikom, a później katolikom. Ostatni remont obiektu wykonano w 1978 roku. We wnętrzu kościoła znajduje się m.in. drewniany…

Pokaż więcej

Ogłoszony stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Marciszów

W związku z podwyższonym poziomem wody w rzece Bóbr i jej dopływach na terenie gminy Marciszów oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wynikającym zagrożeniem dla ludzi i ich mienia, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego. Część dróg w Marciszowie została zalana. Po przeprowadzonej osobiście wizytacji w terenie, wójt Wiesław Cepielik polecił jednostce OSP Marciszów i OSP Pastewnik utrzymanie do odwołania stałych całodobowych dyżurów.

Pokaż więcej

XXVIII Sesja Rady Gminy Marciszów

30 kwietnia 2021 roku o godzinie 9 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad.3/ Plan realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku.4/ Sprawozdanie z działalności GOPS Marciszów za 2020 rok.5/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał: a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,b/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego,c/ zmiany uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 27 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

GOPS w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zaprasza na bezpłatne porady prawne. Nieodpłatna pomoc kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na wiek, przemoc, alkoholizm i ubóstwo). Porady odbędą się 28 kwietnia 2021 roku od godz. 9:00. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje rejestracja telefoniczna 75 741 06 52.

Pokaż więcej

Kolejna dotacja na drogi trafi do gminy Marciszów

Rząd przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Kolejna dotacja trafi do gminy Marciszów. Tym razem pieniądze dotyczą poprawy infrastruktury drogowej w Ciechanowicach. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się pozyskać kwotę 308 856 zł na przebudowę drogi gminnej w Ciechanowicach.

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 370/13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 370/13 o pow. 0,2281 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe. Działka zlokalizowana jest na obrzeżach wsi, poza główną linią zabudowy, przy lokalnej drodze asfaltowej; teren nieogrodzony, płaski, porośnięty trawą. Na terenie działki, wzdłuż jej zachodniej granicy, posadowione są trzy pojedyncze słupy betonowe z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Na środku znajduje się drewniany słup…

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu,  w terminie do 23 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Kolejne środki dla gminy Marciszów

Rozstrzygnięto kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków. Gmina Marciszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł na inwestycję dotyczącą przebudowy systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie termomodernizację poddasza, likwidację barier architektonicznych. Zakres przebudowy systemu ogrzewania obejmuje: wymianę istniejącego nieefektywnego i wysokoemisyjnego źródła ciepła, montaż systemu grzewczego z pompami ciepła, instalację fotowoltaiczną, wymianę instalacji grzewczej. Termomodernizacja obejmuje nowe ocieplenia stropu podwieszanego nad salami dydaktycznymi. Likwidacja barier architektonicznych przewiduje montaż platformy schodowej.

Pokaż więcej

Ponowna zmiana terminu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów

W związku ze stanem epidemicznym oraz opinią GIS i PKW, Wojewoda Dolnośląski postanowił o zmianie terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów (zaplanowanych na dzień 11 kwietnia 2021 r.), zgodnie z nowym Zarządzeniem nr 126 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RG Marciszów, nowy termin głosowania został ustalony na dzień 9 maja 2021 r.

Pokaż więcej

Gmina Marciszów przygotowana na Niedzielę Palmową

W dniu 28 marca 2021 roku przypada Niedziela Palmowa, która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Tradycją Niedzieli Palmowej jest procesja. Niestety w bieżącym roku z powodu trwających i nowych obostrzeń związanych z pandemią, tradycyjne procesje z palmami, które gromadziły liczne grupy wiernych nie powinny się odbywać. Ponownie Niedziela Palmowa obchodzona będzie inaczej niż zwykle. Palma wielkanocna to tradycyjny symbol wspomnianego święta dlatego m.in. mieszkańcy Nagórnika, Domanowa i Pustelnika postanowili własnoręcznie je wykonać i ustawić w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Domanowie (gm. Marciszów). Tym sposobem tradycji stało się zadość. Palmy zostaną poświęcone…

Pokaż więcej

Fundusze dla gminy Marciszów

Gmina Marciszów otrzyma środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich! Planowane inwestycje dotyczą budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym oraz jego sąsiedztwie obejmującym Gminę Kamienna Góra i Gminę Marciszów (łącznie ponad 4,6 mln zł dotacji). Wspólny projekt gmin obejmie: -budowę wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy (861 m n.p.m.) w sąsiedztwie Kolorowych Jeziorek,-budowę platform widokowych,-budowę miejsc obsługi turystów,-przebudowę dróg dojazdowych z wykonaniem miejsc parkingowych.

Pokaż więcej

Doświetlają Świdnik

Sołectwo Świdnik (gm. Marciszów) realizuje zadanie mające na celu doświetlenie wsi. Zadanie jest realizowane w kilku etapach i ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wykorzystując lampy led zasilane z ogniw fotowoltaicznych udało się doświetlić kolejnych kilka punktów w Świdniku. – Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Obecnie na terenie wsi zamontowanych zostało pięć lamp, które doświetlają bardziej niebezpieczne rejony m.in. przejazdy przez mostki nad rzeką Świdna czy przystanek autobusowy. Planujemy kolejne doświetlenia, w jakiej ilości to będzie zależało od pozyskanych na ten cel środków. W bieżącym roku może uda…

Pokaż więcej

Zmiana terminu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów

W związku ze stanem epidemicznym oraz opinią GIS, Wojewoda Dolnośląski postanowił o zmianie terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RG Marciszów (pierwotnie zaplanowanych na dzień 28 marca), zgodnie z nowym zarządzeniem nowy termin głosowania został ustalony na dzień 11 kwietnia 2021 roku. Przedmiotowe zarządzenie opublikowane w dzienniku.

Pokaż więcej

XXVII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 26 marca 2021 roku o godzinie 9 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Przedstawienie porządku obrad.3/ Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020.4/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał: a/ wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Ciechanowicach,b/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2021 roku”,c/ określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021…

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu,  w terminie do 29 marca 2021 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu). Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Pierwsze publikacje przekazano ZS-P w Marciszowie

W dniu 18 marca br. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie przekazano publikacje “Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. W imieniu Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego publikację wręczył Damian Wójcik. Przypominamy, że Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wydało publikację przyrodniczą będąca wnikliwym opisem siedlisk zwierząt i roślin z terenu powiatu kamiennogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych gatunków chronionych oraz terenów objętych programem Natura 2000. Książeczki trafią do wszystkich szkół i bibliotek z terenu powiatu kamiennogórskiego i stanowić będą wspaniałe źródło wiedzy. Publikacja jest częścią zrealizowanego przez Starostwo Powiatowe, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra zadania…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2021 z dnia 16.03.2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Kandydaci na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marciszów

Gminna Komisja Wyborcza w Marciszowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marciszów zarządzonych na dzień 28 marca 2021 roku. Okręg wyborczy Nr 11 1. Napierała Stanisław, lat 60, zam. Świdnik, zgłoszony przez KWW STAN – Lista nr 1.2. Zawierucha Stefan Adam, lat 67, zam. Marciszów, zgłoszony przez KWW DLA ROZWOJU ŚWIDNIKA – Lista nr 2. Przypominamy, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Edmunda Orzechowskiego, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Marciszów w okręgu wyborczym…

Pokaż więcej

Kolejna partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Do gminy Marciszów dotarła kolejna partia żywności przeznaczona dla mieszkańców – uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowanego przez Caritas. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie informuje, że żywność dla mieszkańców gminy Marciszów zakwalifikowanych w ramach wytycznych POPŻ będzie wydawana w dniu 19 marca 2021 roku w budynku Urzędu Gminy Marciszów w godz. 8-14, po uprzednim podpisaniu niezbędnych dokumentów w GOPS. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, a nie zostały jeszcze zakwalifikowane do programu proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod nr tel. 75 74 10…

Pokaż więcej

Powołano Obwodową Komisję Wyborczą

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów zarządzonych na dzień 28 marca 2021 roku, Komisarz Wyborczy Postanowieniem nr 21/2021 powołał Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 w Świdniku, w skład której wchodzą osoby wymienione: 1.Ryszard Stanisław Kotowicz, zgłoszony przez KWW STAN (uzupełnienie składu), zam. Kamienna Góra.2.Dominika Wiktoria Kułaga, zgłoszona przez KWW DLA ROZWOJU ŚWIDNIKA, zam. Świdnik. 3.Kinga Katarzyna Lewczuk, zgłoszona przez KWW DLA ROZWOJU ŚWIDNIKA (uzupełnienie składu), zam. Świdnik. 4.Paulina Agnieszka Różnicka, zgłoszona przez KWW DLA ROZWOJU ŚWIDNIKA (uzupełnienie składu), zam. Świdnik. 5.Joanna Małgorzata Sokół, zgłoszona przez KWW DLA…

Pokaż więcej

Podpisano umowę na przebudowę drogi w Marciszowie

W gabinecie wójta Wiesława Cepielika podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej (dz. nr 337) w Marciszowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została oferta złożona przez firmę Inżynieria Lądowa INTERKO Krzysztof Kozłowski z Kamiennej Góry. W postępowaniu wpłynęło w sumie 7 ofert. Przebudowa drogi ma zostać zakończona do 30 czerwca 2021 roku. Koszt inwestycji wynosi 81 091, 75 zł. Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Pokaż więcej

Numery list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Marciszowie z dnia 3 marca 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marciszów. Zobacz obwieszczenie Przypominamy, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Edmunda Orzechowskiego, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Marciszów w okręgu wyborczym nr 11 (Świdnik). Wybory odbędą się 28 marca 2021 roku.

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa

Urząd Gminy w Marciszowie ogłosił nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i drogownictwa. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu,  w terminie do 12 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Więcej szczegółów tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 26 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Marciszów szkoli z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W związku z zakupem profesjonalnego sprzętu medycznego, w Przychodni Rodzinnej w Marciszowie odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Przypominamy, że 27 stycznia br. wójt Wiesław Cepielik wspólnie z zastępcą Konradem Buczkiem przekazali do ośrodka rejestratory zapisów EKG oraz defibrylator AED, o czym informowaliśmy tutaj. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą defibrylatora AED przeprowadził doświadczony medyk Stanisław Napierała, sołtys wsi Świdnik. Uczestnicy szkolenia poznali m.in. sposoby udzielania pierwszej pomocy od momentu bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym, aż do momentu przyjazdu wyspecjalizowanych służb medycznych. W szkoleniu uczestniczyli m.in. pracownicy…

Pokaż więcej

Laptop dla MDP w Marciszowie

W dniu 26 lutego 2021 roku wójt Wiesław Cepielik oficjalne przekazał sprzęt komputerowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Marciszowie. Sprzęt został przekazany na ręce młodych druhów przy udziale opiekunek drużyny Anny Zdunek i Agnieszki Polska-Masełko oraz prezesa jednostki OSP Jerzego Skiby. Obecnie szeregi MDP zasila 24 młodych druhów. Zakup laptopa to podziękowanie m.in. za aktywny udział w akcjach organizowanych na rzecz lokalnej społeczności i wzorowe reprezentowanie jednostki. Zakup został zrealizowany ze środków własnych.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 25 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wójt Gminy Marciszów ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2021 roku wybrane zostały następujące oferty:

Pokaż więcej

XXVI Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 26 lutego 2021 roku o godzinie 12 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie kworum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Podjęcie uchwał w sprawach: a/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Marciszów, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021- 2029, zwanych Planem…

Pokaż więcej

Gminy Kamienna Góra i Marciszów chcą wybudować wieżę na Wielkiej Kopie

Dzięki współpracy z gminą Marciszów i Nadleśnictwem Kamienna Góra oraz możliwym do pozyskania środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dla gmin górskich, kwestia wieży widokowej na Wielkiej Kopie znów powraca. W dniu 12 lutego br. gmina Kamienna Góra oraz gmina Marciszów złożyły wspólny wniosek do rządowego programu RFIL, który wspiera gminy górskie w zakresie inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną.Wspólne przedsięwzięcie obu gmin dotyczy budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie. Projekt obejmuje m.in.: – budowę wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy (861 m n.p.m.),…

Pokaż więcej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór do Komisji Konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w roku 2021 w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.Więcej informacji tutaj.

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/20210 z dnia 11 lutego 2021 r. – sprzedaż lokali na rzecz dotychczasowych najemców ). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Pokaż więcej

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowy chodnika

W gabinecie wójta Wiesława Cepielika podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie budowy chodnika w Marciszowie. Przypominamy, że chodnik ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 do budynku nr 86. Wspomniany odcinek drogi nie posiada chodnika po żadnej ze stron przez co komunikacja pieszych jest niebezpieczna i utrudniona. Wykonawca, którym została firma projektowo-inwestycyjna “JW. PROJEKT KONTROL” ze Szczawna Zdroju, ma wykonać projekt chodnika, oświetlenia drogowego i projekt stałej organizacji ruchu. Termin realizacji umowy mija 31 sierpnia 2021 roku. Koszt inwestycji…

Pokaż więcej

Komunikat GOPS – Żywność dla mieszkańców gminy Marciszów

Wydawanie żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie informuje, że żywność dla mieszkańców gminy Marciszów zakwalifikowanych w ramach wytycznych POPŻ, będzie wydawana  w  dniu 4 lutego 2021 roku. Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana w budynku Urzędu Gminy Marciszów w godz 12.00-14.00, po uprzednim podpisaniu niezbędnych dokumentów w GOPS. Z uwagi na na rozwijającą się pandemię i możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz  posiadanie maseczki. Przypominamy -Kto może skorzystać z pomocy w ramach…

Pokaż więcej