Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czadrów, obszar A i B.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. u. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czadrów, obszar A i B (uchwała o przystąpieniu Nr XIV/60/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 października 2015 r., oraz Nr XIV/61/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 października 2015 r.).

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 23 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, pokój nr 301, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresem: bip.gminakamiennagora.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w sali narad o godzinie 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kamienna Góra na adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Wójta Gminy Kamienna Góra na adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra lub na adres e-mail: urzad@gminakg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Wójt Gminy Kamienna GóraZobacz inne

One Thought to “Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra”

  1. […] 28 listopada 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbyła się zapowiadana dyskusja publiczna dotycząca zagospodarowania przestrzennego terenów w sołectwie Czadrów na […]

Leave a Comment