Senator Mróz w Kamiennej Górze

Dnia 17 listopada 2017 roku przed Ratuszem miasta Kamienna Góra odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizował senator RP Krzysztof Mróz z ramienia partii PiS.

Tematem konferencji były m.in. informacje o zmianach w ustawie o samorządowej ordynacji wyborczej. Na konferencji senator Krzysztof Mróz przedstawił główne założenia zmian w prawie wyborczym proponowane przez partię Prawo i Sprawiedliwość, które mają zostać uchwalone do końca roku, aby obowiązywały one już w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Przypominamy, iż PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy zmieniający Kodeks wyborczy dot. wyborów samorządowych. W projekcie zmian ma znaleźć się m.in. likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych, tylko dwie kadencje dla burmistrzów i prezydentów miast, zniesienie głosowania korespondencyjnego, stworzenie dwóch komisji wyborczych, gdzie jedna z nich ma zajmować się samym procesem wyborczym natomiast druga wyłącznie liczeniem głosów.

Pomimo zapewnień, iż projekt zmiany ordynacji wyborczej będzie konsultowany, z powyższymi zmianami nie zgadzają się politycy opozycji, jak również przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, który na czwartkowej konferencji prasowej przedstawił zastrzeżenia PKW do wprowadzanych zmian przez partię PiS.

Więcej naszych relacji politycznych w tagach polityka.Poniżej szczegółowy spis proponowanych zmian w prawie wyborczym przez partię Prawo i Sprawiedliwość.

1. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE KONTROLĘ SPOŁECZNĄ I WPŁYW OBYWATELI NA SAMORZĄDY

• WPROWADZENIE NA POZIOMIE USTAWY BUDŻETÓW OBYWATELSKICH. Chcemy, aby mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydowali o części wydatków jednostek samorządów wszystkich szczebli. Obecnie budżety obywatelskie funkcjonują w niektórych samorządach. Warto upowszechnić te doświadczenia. Wprowadzamy szereg rozwiązań gwarantujących, że decyzje obywateli nie będą blokowane przez urzędników. W miastach na prawach powiatu wprowadzimy obowiązkowy budżet obywatelski o gwarantowanej wysokości minimalnej 0,5% wydatków budżetu miasta.

• WPROWADZENIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ W SAMORZĄDACH WSZYSTKICH SZCZEBLI. Gwarantujemy możliwość realnego korzystania przez obywateli z tego uprawnienia eliminując możliwość nadmiernego zawyżania liczby wymaganych podpisów, czy też odkładania w nieskończoność procedowania projektów obywatelskich.

• OBRADY RAD GMIN, MIAST, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH BĘDĄ NAGRYWANE I TRANSMITOWANE W INTERNECIE. W dzisiejszych czasach możliwość osobistego oglądania obrad, zazwyczaj odbywających się w dni powszednie w godzinach pracy, to za mało. Wprowadzimy również obowiązek elektronicznej rejestracji głosowań i upubliczniania rejestru głosowań jawnych każdego radnego. Wyborcy muszą mieć pełen dostęp do wiedzy, jak głosują i jak wypowiadają się ich przedstawiciele.

• INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH ZYSKAJĄ UMOCOWANIE W USTAWIE. Władza wykonawcza będzie zobowiązania do odpowiedzi w ciągu 14 dni, a treść zapytań i odpowiedzi upubliczniania w Internecie.

• W RADACH POWOŁANA ZOSTANIE SPECJALNA KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI. Chcemy nadać szczególną rangę wnioskom składanym przez obywateli, problemom przez nich sygnalizowanym, skargom na działalność urzędników.

• W KAŻDEJ JEDNOSTCE SAMORZĄDU RAZ DO ROKU ODBĘDZIE SIĘ DEBATA O JEJ STANIE. Tej funkcji nie spełnia obecnie absolutorium, sprowadzające się do sprawdzania księgowo-formalnej poprawności realizacji budżetu. Debata będzie obejmować całokształt działań wójta/burmistrza/prezydenta/starosty/marszałka z prawem do swobodnej dyskusji radnych oraz z możliwością udziału mieszkańców. Po debacie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania, będącego coroczną oceną pracy władzy wykonawczej w samorządzie.

• KAŻDY KLUB W RADZIE ZYSKA PRAWO WNIESIENIA JEDNEGO PUNKTU PORZĄDKU OBRAD NA SESJĘ, BEZ MOŻLIWOŚCI JEGO ZDJĘCIA. Rządząca większość nie będzie mogła unikać debaty nad ważnymi, a niewygodnymi dla niej sprawami.

• RADNI ZYSKAJĄ INDYWIDUALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE wobec samorządowych spółek, urzędu i innych jednostek organizacyjnych, na wzór uprawnień posłów wobec jednostek państwowych.

• W SEJMIKACH, GDZIE NAJBARDZIEJ WIDOCZNE SĄ PODZIAŁY POLITYCZNE, WPROWADZIMY PODZIAŁ NA KLUBY RADNYCH WSPIERAJĄCE ZARZĄD I OPOZYCYJNE.

• KIEROWANIE PRACĄ KOMISJI REWIZYJNEJ, KONTROLUJĄCEJ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA, ZOSTANIE ZAREZERWOWANE DLA KLUBU OPOZYCYJNEGO.

• PRACOWNICY ZAPEWNIAJĄCY OBSŁUGĘ BIUROWĄ RADNYCH ZOSTANĄ WYODRĘBNIENI ZE STRUKTUR URZĘDU I PODDANI ZWIERZCHNICTWU SŁUŻBOWEMU PRZEWODNICZĄCEGO RADY. Obecnie są zwykłymi urzędnikami, podlegającymi władzy wójta/burmistrza itp. Nie może być tak, że korespondencję czy spotkania radnych opozycji kontrolują pracownicy bezpośrednio podlegli służbowo władzy wykonawczej.

2. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE JAWNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ PROCESU WYBORCZEGO

• TRANSMISJA Z LOKALU WYBORCZEGO (nagranie przechowywane 2 lata).

• NIEZWŁOCZNIE PO SPORZĄDZENIU PROTOKOŁU, PRZED JEGO PRZEKAZANIEM DO KOMISJI WYŻSZEGO STOPNIA, JEGO KOPIA BĘDZIE WYWIESZANA W LOKALU WYBORCZYM.

• MĘŻOWIE ZAUFANIA BĘDĄ MIELI PRAWO BRAĆ UDZIAŁ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH KOMISJI, W TYM REJESTROWANIA PRAC.

• LICZENIE GŁOSÓW W OBECNOŚCI CAŁEJ KOMISJI.

• W LOKALU W TRAKCIE GŁOSOWANIA MUSI PRZEBYWAĆ CO NAJMNIEJ 2/3 PEŁNEGO SKŁADU KOMISJI.

• DWIE KOMISJE WYBORCZE: PIERWSZA PRACUJE DO ZAMKNIĘCIA LOKALI WYBORCZYCH, A DRUGA LICZY GŁOSY.

• POLSKIE ORGANIZACJE SPOŁECZNE DOPUSZCZONE DO OBSERWOWANIA WYBORÓW.

3. ZMIANY STRUKTURALNE

• DWUKADENCYJNOŚĆ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST (bez zaliczania już odbytych kadencji, a więc za pierwszą zostanie uznana dopiero najbliższa na lata 2018-2022).

• LIKWIDACJA OKRĘGÓW JEDNOMANDATOWYCH W WYBORACH DO RADY GMINY: wprowadzenie ordynacji proporcjonalnej na wszystkich szczeblach. W każdym okręgu wybierałoby się od 3 do 7 radnych, co zmniejsza możliwość manipulowania.

• ZNIESIENIE WYBORÓW DWUDNIOWYCH, co postulował także TK jako niezgodne z art. 98 Konstytucji (…wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy).

• ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI KANDYDOWANIA: wystarczy miejsce zamieszkania na obszarze województwa, na którym stale się zamieszkuje. Dotąd aby kandydować do Rady Gminy (analogicznie Rady Powiatu) należało mieszkać w jej granicach, co prowadziło do absurdów zwłaszcza w większych ośrodkach miejskich, gdzie nierzadko mieszkańcy wyprowadzają się do gmin ościennych.

• ZMIANY OBWODÓW WYBORCZYCH TYLKO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ GRANIC GMINY, liczbę wybieranych radnych gminy lub zmianę liczby mieszkańców i po konsultacji z samorządowcami.

• ORGANIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH PRZECHODZI POD KONTROLĘ PKW. Obecna sytuacja, w której gmina odpowiadała za całość procesu wyborczego jest patologiczna zwłaszcza w kontekście wyborów samorządowych.

• ZAKAZ JEDNOCZESNEGO KANDYDOWANIA NA BURMISTRZA I DO RADY POWIATU / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA.

• REFORMA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEJDZIE W ŻYCIE DOPIERO PO WYBORACH PARLAMENTARNYCH. Nie ma mowy o żadnym „skoku” na PKW. Jej nowy skład wyłoni nowy parlament po wyborach. Dodatkowo w składzie PKW znajdą się przedstawiciele Sejmu (z przewagą klubów opozycyjnych).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment