Debata nad Raportem o stanie powiatu za 2020 rok

Podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która odbędzie się 25 maja 2021 roku, zostanie przedstawiony Raport o stanie powiatu za 2020 rok. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem o stanie powiatu, powinien złożyć do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, czyli do 24 maja 2021 roku. Zgłoszenia można nadać pocztą na adres urzędu lub złożyć osobiście. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 75 645 02 52 lub 75 645 01 00, celem ustalenia zasad przekazania zgłoszenia z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w związku z pandemią Covid-19.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment