XXX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

28 kwietnia 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresiemiędzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał:

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra,nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Leszczyńcu, gmina Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie: przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra w 2021 roku”,

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

– projekt uchwały w sprawie zmiany WPF,

– projekt uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 19 lutego 2021 r. według właściwości,

– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,– projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości,

– projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra.

5. Zamknięcie obrad.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment