Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Wójt Gminy Marciszów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 370/13.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 370/13 o pow. 0,2281 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka zlokalizowana jest na obrzeżach wsi, poza główną linią zabudowy, przy lokalnej drodze asfaltowej; teren nieogrodzony, płaski, porośnięty trawą. Na terenie działki, wzdłuż jej zachodniej granicy, posadowione są trzy pojedyncze słupy betonowe z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Na środku znajduje się drewniany słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną, przy wschodniej granicy dwa betonowe słupy oświetleniowe. Ponadto w poprzek działki, przy jej północnej granicy, równolegle do drogi, przebiega sieć wodociągowa w90. W związku z lokalizacją na działce ww. sieci wodociągowej będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00010848/8, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Cena wywoławcza – 30.000,00 brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) dnia 2 lipca 2021 r. o godz.  11.00.

Wadium w wysokości 6.000,00 zł należy wnieść do dnia 29 czerwca 2021 r. 

Więcej informacji na stronie: bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa” oraz pod nr telefonu 75 741 0208, wew. 30.

Zobacz inne

Leave a Comment