Pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że o pożyczkę z Funduszu Pracy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe m.in. takie jak:

– kluby sportowe
– parafie
– koła gospodyń wiejskich
– ochotnicze straże pożarne
– stowarzyszenia pszczelarzy
– koła łowieckie
– koła wędkarskie
i inne organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r.
Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020r. oraz w dniu składania wniosku.
Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o pożyczkę w kwocie maksymalnie  5 tys. zł. , przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100.000 zł.
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Link.

Wnioski można składać:

– drogą elektroniczną – w tym celu:
wejdź na portal i wybierz opcję TARCZA ANTYKRYZYSOWA  „Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych”, wybierz z listy jako adresata „Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze”, dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie lub
– w formie papierowej – w tym celu:
wejdź na portal i wybierz opcję TARCZA ANTYKRYZYSOWA „Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych”, wydrukuj i wypełnij wniosek, 2 egzemplarze umowy i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Wnioski należy przesłać pocztą lub składać do skrzynki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze ul. Sienkiewicz 6A I piętro.

Zobacz inne

Leave a Comment