Nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu miasta Kamiennej Góry

Naboru wniosków na dofinansowanie zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2020 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadania objęte programem dotyczyć będą:

 • demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest\
 • odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Zadania realizowane będą przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest. Termin zakończenia realizacji zadania wynikający z umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcą nie może przekroczyć terminu 4 września 2020 r.

Dofinansowanie na w/w zadania będzie uzależnione od otrzymanej przez Gminę Miejską Kamienna Góra dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania dotacji Gmina Miejska Kamienna Góra poniesie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra, zgodnie z regulaminem przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 4 czerwca 2019 r. Nr 212/2019.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz remontem elewacji.

Wnioski można składać w tut. Urzędzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 212/2019 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry” do dnia 8 maja 2020r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin na złożenie przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa z dniem 30 maja 2020 r.

Wniosek o udzielnie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry powinien zawierać:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/ działki
 • kopia decyzji o pozwoleniu na budowę/lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego z potwierdzeniem braku sprzeciwu – w przypadku demontażu azbestu
 • informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu jego wykorzystania zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz.31)
 • ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz.649), zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia
  2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz.1089)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
 • formularz wniosku

Wszelkich informacji udziela pracownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w pok. 105 lub tel. 75 64-55-130. Wnioski do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w zakładce Ochrona Środowiska/Azbest 2020/.

Miejsce i sposób składania wniosków:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra (urna znajdującą się przed budynkiem),
 • przesłanie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra,

Przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:

 • poprzez platformę ePUAP, skrytka epuap: /GMKG/domyslna
 • przesłanie na adres skrzynki pocztowej Urzędu Miasta Kamienna Góra: sekretariat@kamiennagora.pl kompletu dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zobacz inne

Leave a Comment