Nabór kandydatów na przedstawicieli GRDPP

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do wyborów na przedstawicieli organizacji w składzie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875), oraz Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania, ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów do wyborów na przedstawicieli organizacji w składzie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

I. INFORMACJA O FORMIE I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:

1. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), prowadzące na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra, działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów wymienionej ustawy.

2. Każda organizacja może zgłosić wyłącznie jednego kandydata.

3. Zgłoszenie kandydata jest ważne pod warunkiem dokonania go w formie pisemnej, na karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, podpisanej przez uprawnione władze organizacji. Do wypełnionej karty zgłoszenia należy dołączyć wymagane załączniki tj.:

1) uchwałę statutowo uprawionych władz organizacji o desygnowaniu danego kandydata na przedstawiciela tej organizacji do Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego,

2) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru bądź ewidencji potwierdzający status prawny organizacji i umocowanie osób ją reprezentujących.

4. Lista prawidłowo zgłoszonych kandydatów, wraz z informacją o miejscu i terminie wyborów przedstawicieli organizacji do składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zostanie upubliczniona niezwłocznie po upływie terminu zgłoszeń kandydatów (BIP i strona gminy).

II. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:

1. Kartę zgłoszenia kandydata w formie pisemnej przekazuje się na adres Urzędu Gminy Kamienna Góra, osobiście w sekretariacie (I piętro, pok. 201), za pośrednictwem poczty (Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra), z zastrzeżeniem, że w przypadku przesłania karty za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Urzędu Gminy lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP .

2. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 24 listopada 2017 r., o godz. 15.00.

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór karty zgłoszenia kandydata w wyborach na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kamienna Góra.

Karta zgłoszenia kandydataShare

Zobacz inne

Leave a Comment