Deklaracja Sudecka podpisana

Niemal stu samorządowców z południowej części województwa dolnośląskiego, a także władze wojewódzkie, parlamentarzyści i przedstawiciele środowiska naukowego spotkali się w poniedziałek, 11 grudnia we Wleniu w celu podpisania dokumentu potwierdzającego akces samorządów, które reprezentują do projektu Sudety 2030. Kamienną Górę reprezentował burmistrz Krzysztof Światek.

Deklaracja Sudecka – tak zaczyna się formalny tytuł tego dokumentu – w sprawie współpracy samorządów południa i zachodu Dolnego Śląska dla poprawy warunków rozwoju społeczno – gospodarczego i życia mieszkańców, jest konsekwencją ustaleń, których dokonano podczas niedawnego spotkania przedstawicieli subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego w Kamiennej Górze.

Przypomnijmy, że podczas tamtego spotkania, samorządowcy regionu sudeckiego podkreślali nierówny rozwój południa naszego województwa w stosunku do rejonów północnych. Dysproporcje obserwowane są w wielu dziedzinach życia – dochodach, komunikacji, infrastrukturze czy zamożności. Odzwierciedlają to również statystyki. Problem ten został trafnie zdiagnozowany pod hasłem “Dolny Śląsk dwóch prędkości”, które coraz mocniej funkcjonować zaczyna w języku powszechnym.

Wykorzystując potencjał ludzki, gospodarczy i społeczny sygnatariusze dokumentu deklarują pracę nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji, zwanego „Strategią Rozwoju SUDETY 2030”. Dokument ten ma być podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski. Celem podjętych działań jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju, poprzez, miedzy innymi: likwidację wykluczenia komunikacyjnego – zbudowanie efektywnego przyłączenia do systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie (drogi S8, S3, droga krajowa nr 5, łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i krajowych); poprawę jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających normalną komunikację wewnątrz obszaru; rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości; rewitalizację fizyczną i społeczną zdegradowanych obszarów regionu; rozwój usług turystycznych oraz sektora rolno – spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności; zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich; likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk.

Co bardzo istotne, stosując zasadę partnerstwa i wzajemnego poszanowania, autorzy deklaracji przyjęli zasadę, że samorząd, który podpisał deklarację uczestnictwa i przyjął w tej sprawie uchwałę, będzie miał przy podejmowaniu decyzji jeden, tak samo ważny głos – nie będzie więc tu ważenia głosów w zależności np. od wielkości samorządu, liczby ludności, wielkości budżetu itp.

Sygnatariusze deklaracji potwierdzili również wolę współpracy z samorządami całego Dolnego Śląska, Rządem RP i Unią Europejską w celu określenia finansowych narzędzi wsparcia potrzebnych do realizacji „Strategii Rozwoju Sudety 2030”.Share

Zobacz inne

One Thought to “Deklaracja Sudecka podpisana”

  1. […] do wywiadu z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem nt. podpisanej niedawno Deklaracji Sudeckiej, Jarmarku Bożonarodzeniowego, dofinansowania wymiany źródeł ciepła i powstającej w Kamiennej […]

Leave a Comment