XXIII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 grudnia 2020 roku o godzinie 11 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Przedstawienie porządku obrad.
3/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
4/ Sprawozdanie z prac Rady Gminy Marciszów za 2020 rok.
5/ Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów.
6/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:

– opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2021-2031 przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na 2021 rok,
– opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Marciszów projekcie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021,
– opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

7/ Odczytanie opinii Komisji i wniosków radnych,
8/ Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
9/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020,
b/ ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020,
c/ wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marciszów,
d/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Marciszowie na rok 2021,
e/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,
f/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,
g/ wprowadzenia zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marciszów,
h/ zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2021,
i/ zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów na rok 2021,
j/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2021,
k/ zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2021,
l/ przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów,
ł/ uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021,

10/ Zatwierdzenie w trybie głosowania korespondencyjnego protokołu z poprzedniego posiedzenia.
11/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.
12/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz również

Leave a Reply