XXII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 27 listopada 2020 roku o godzinie 9 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Przedstawienie porządku obrad.
3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach:

a/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021.
b/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,
c/ ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

4/ Zatwierdzenie w trybie głosowania korespondencyjnego protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
6/ Analiza uwag do oświadczeń majątkowych.
7/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.
8/ Zamknięcie obrad sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment