XLVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

29 grudnia 2021 roku o godz. 11 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2022-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kamienna Góra do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kamienna Góra wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Kamienna Góra na 2022 rok;
3) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok;
4) głosowanie uchwały;
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kamienna Góra na 2022 rok;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
4) dyskusja nad projektem budżetu;
5) głosowanie poprawek;
6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

Transmisja: Miasto Kamienna Góra

https://youtu.be/HRgEL6qlz8o
Share

Zobacz inne

Leave a Comment