XLIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

26 stycznia 2022 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XLIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/312/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Cichej w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Miasta w 2020 roku.
19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
20. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie sesji.

https://youtu.be/JRA87QMRAhQ
Share

Zobacz inne

Leave a Comment