XII Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XII Sesji Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie Sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Opieka zdrowotna mieszkańców – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy.
9/ Analiza uwag do oświadczeń majątkowych
10/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/  uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) na rok 2020,

b/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego,

c/ rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców miejscowości Pastewnik,

d/  rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Pogodnej w Marciszowie,

e/ pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Marciszów,

f/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

g/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

h/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019,

11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment