X Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 28 sierpnia 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się X Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych
i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie
międzysesyjnym.
4. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze – informacja.
5. Rozpatrzenie skargi na działalność organu wykonawczego gminy – podjęcie uchwały w tym
zakresie.
6. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Czarnów,
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów,
– projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat we
wsi Przedwojów stanowiącej gminny zasób nieruchomości,
– projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej
własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Wideo: Urząd Gminy Kamienna Góra

https://youtu.be/JOJ7fahmqsw
Share

Zobacz inne

Leave a Comment