Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie gminy Marciszów – Inspektor ds. inwestycji.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe,
co najmniej 3-letni staż pracy,
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

Więcej szczegółów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment