Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry

Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2019 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

1.Zadania objęte programem dotyczyć będą:

– demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

– odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

2. Zadania realizowane będą przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest. Termin zakończenia realizacji zadania wynikający z umowy  pomiędzy Gminą a Wykonawcą nie może przekroczyć terminu 27 września 2019 r.

3. Dofinansowanie na w/w zadania będzie uzależnione od otrzymanej przez Gminę Miejską Kamienna Góra dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania dotacji Gmina Miejska Kamienna Góra poniesie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra, zgodnie z regulaminem przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 4 czerwca 2019 r. Nr 212/2019.

4. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz remontem elewacji.

5. Wnioski można  składać w tut. Urzędzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 212/2019 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry” do dnia 17 lipca 2019 r.  Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin na złożenie przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa z dniem 22 lipca 2019 r.

6. Wniosek o udzielnie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry powinien zawierać:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/ działki

2) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego z potwierdzeniem braku sprzeciwu – w przypadku demontażu azbestu

3) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu jego wykorzystania zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz.31)

4) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71,poz.649), zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz.1089)

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Wszelkich informacji udziela pracownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w pok. 105 lub tel. 75 64-55-130.
Wnioski do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Kamiennej Górze
w zakładce Ochrona Środowiska/Azbest 2019/  lub w siedzibie Urzędu.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment