Roman Szełemej zwolniony z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wydał dzisiaj oświadczenie, w którym informuje o powodach zwolnienia Romana Szełemeja, zatrudnionego w szpitalu na stanowisku Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii.

OŚWIADCZENIE

Decyzją Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Panu Romanowi Szełemejowi zatrudnionemu w szpitalu na stanowisku Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii została dzisiaj rozwiązana umowa o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy szpitala, podważaniu kompetencji przełożonej – pełniącej obowiązki dyrektora szpitala, obowiązku rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy, przestrzegania ustalonego czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy, wyrażające się w naruszaniu postanowień regulaminu pracy w zakresie potwierdzania czasu pracy przy użyciu kart zbliżeniowych, nieprzestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, w tym samowolne opuszczanie szpitala w czasie dyżurów, nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy, niewykonanie polecenia pracodawcy, niewykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii.

Przeprowadzona przez szpital wewnętrzna kontrola wykazała, że w czasie wyznaczonych dyżurów Roman Szełemej, opuszczał oddział szpitala, angażując do zastępstwa innych lekarzy. Został stwierdzony przypadek, gdy niezgodnie z rzeczywistością Roman Szełemej nie wykazał przerwania dyżuru i zastępstwa innego lekarza w sporządzanych miesięcznych zestawieniach czasu pracy, tym samym wprowadzając pracodawcę w błąd.

Doszło w szpitalu do sytuacji, w której Roman Szełemej oraz inny lekarz pobrali wynagrodzenie za ten sam dyżur, podczas gdy w tym czasie Roman Szełemej przebywał poza szpitalem. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w 24 kwietnia 2021 roku, kiedy podczas całodobowego dyżuru, przy nieobecności Romana Szełemeja przez określony czas, dyżur pełnił inny lekarz. Sytuacja taka jest niedopuszczalna i prowadziła do nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych.

Pan Roman Szełemej, łamiąc Regulamin Pracy Szpitala, nie potwierdzał czasu faktycznie wykonywanej pracy, w tym pracy w godzinach nadliczbowych przy użyciu karty zbliżeniowej w elektronicznych rejestratorach czasu pracy. Nie były również na bieżąco prowadzone przez Pana Romana Szełemeja pisemne listy obecności, co należy do obowiązków pracownika szpitala.

Ponadto, Roman Szełemej, jako Pełnomocnik Dyrektora Szpitala do spraw restrukturyzacji i controllingu, pomimo polecenia dyrektor placówki, wydanego w dniu 30 sierpnia 2021 roku, do przedstawienia sprawozdania z obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji, tego polecenia nie wykonał, kwestionując jego zasadność i odmawiając jego wykonania w jakimkolwiek terminie, po czym złożył rezygnację z funkcji pełnomocnika.

Dyrekcja Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, kierując się dobrem pacjentów oraz mając obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego, oraz Oddziału Kardiologii dostrzega, że łączenie przez Romana Szełemeja funkcji publicznej Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz pracy lekarza, w tym Lekarza Kierującego Odziałem Kardiologii, odbywa się kosztem zaniedbania obowiązków wobec pacjentów i szpitala.

W rzeczywistości Roman Szełemej nie wykonuje obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii, nie nadzoruje procesu leczenia pacjentów, nie nadzoruje procesu kształcenia lekarzy rezydentów i stażystów, nie podpisuje wypisów pacjentów ze szpitala, nie podpisuje dokumentów, które powinien podpisywać jako lekarz kierujący oddziałem, nie kontroluje rozchodu leków przeciwbólowych. Liczne obowiązki Roman Szełemej deleguje na zastępcę Lekarza Kierującego Oddziałem i innych współpracowników.

Ujawnione nieprawidłowości będą przedmiotem dalszej kontroli i ewentualnego innego postępowania.

Share

Zobacz również

Leave a Reply