Pracodawca Roku 2018 Powiatu Kamiennogórskiego

Rusza kolejna edycja konkursu “Pracodawca Roku 2018 Powiatu Kamiennogórskiego”. Organizatorem konkursu jest starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys w imieniu którego sprawami organizacyjnymi konkursu zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze.

W konkursie mogą brać udział Pracodawcy spełniający łącznie poniższe kryteria formalne:

I. Pracodawcy mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu kamiennogórskiego.
II. Pracodawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni zgodnie z prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu lub innych przewidzianych prawem przypadków uzasadniających brak uiszczenia w terminie powyższych należności (wymagane jest złożenie przez pracodawcę wraz z Formularzem Zgłoszeniowym podpisanego oświadczenia stanowiącego jeden z załączników do niniejszego regulaminu).

Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach: mikro, mały, średni i duży oraz “Młody Biznes”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy, dostępnych z regulaminem konkursu poniżej.

Termin rozpoczęcia nadsyłania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 07.05.2018 roku.

Termin zakończenia przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 22.06.2018 roku.

Wyniki konkursu “Pracodawca Roku 2018 Powiatu Kamiennogórskiego” zostaną ogłoszone w dniu 25.08.2018 roku w ramach obchodów Powiatowego Święta Przedsiębiorczości.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy Młody Biznes
Oświadczenie

Kontakt:
Jolanta Bagniuk,
Armand Winiarski
tel. 756450169; 601741315
E-mail: armandw@pupkamiennagora.plShare

Zobacz inne

Leave a Comment