Pomoc materialna dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Pomoc materialna dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, którzy zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

Przypominamy, że na sesji rady powiatu kamiennogórskiego radni podjęli uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Dzięki tej uchwale studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim corocznie, na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego oferowana jest pomoc materialna w wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie. Pomoc tą otrzymać może każdy student, który zadeklaruje, że w przyszłości podejmie pracę w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, placówce podległej Powiatowi Kamiennogórskiemu.

Aby otrzymać stypendium, kandydat musi spełnić kilka warunków:

– być studentem kształcącym się na kierunku lekarskim na IV, V i VI roku studiów;
– nie powtarzać roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
– nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów;
– zawrzeć umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w PCZ w Kamiennej Górze.

Minimalny okres umowy z PCZ w Kamiennej Górze wynosił będzie 2 lata, (tj. odbywanie specjalizacji w trybie rezydentury lub w innej uzgodnionej z PCZ w Kamiennej Górze formie zatrudnienia), przy czym okres ten ulega wydłużeniu o łączny okres pobierania stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, a ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostało dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Wymagane dokumenty oraz wzór umowy w sprawie pomocy znajdują się w załączeniu.

Share

Zobacz również

Leave a Comment