Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzeszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gorzeszowie, gm. Kamienna Góra, w granicach działki nr 97/3.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w Gorzeszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 97/3 o pow. 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00029538/8, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa.
Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej, nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Aktualnie wykorzystywany jest dojazd drogą stanowiącą dz. nr 98/2, która przy budynku nr 39 ulega zwężeniu i dalej prowadzi przez część działki nr 98/4, a następnie mostkiem nad dz. nr 53 (wody płynące – Potok Meta) do dz. nr 97/3. Nowy nabywca przejmuje na siebie uregulowanie kwestii dotyczącej ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe.

Działka znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, które zostało zatwierdzone Uchwałą Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy, dla ww. działki obowiązuje zapis: MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.

Cena nieruchomości wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100).

Po ustaleniu nabywcy nieruchomości, do wylicytowanej ceny w prowadzonym przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 3 sierpnia 2023 r. nie złożyły wniosku.

Przetarg odbędzie się dnia 14 września 2023 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a (pok. 402, III piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze nr 87 1020 3668 0000 5602 0465 9639 PKO Bank Polski, najpóźniej do dnia 8 września 2023 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego.

W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą
w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 08.09.2023 r. do godz. 14:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 402 lub 405, tel. 75 64 50 119, 75 64 50 118. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

Share

Zobacz inne