Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 136 ust. 3, 2a, 3a, 3b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) zawiadamia, iż został złożony wniosek o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie (w dacie wywłaszczenia) jako działka nr 35/3, AM-21, obręb Brochów, o pow. 0,3176 ha, obecnie po podziale dz. nr 35/16 – księga wieczysta nr WR1K/00339279/1 oraz dz. nr 35/13, 35/14, 35/15, 35/17, 35/18, 35/19 – księga wieczysta nr WR1K/00064190/4 – stanowiącej uprzednio własność Marii Dworzak.

Przedmiotowa nieruchomość (oznaczona jako działka nr 35/3, obręb Brochów) została wywłaszczona (nabyta) na rzecz Skarbu Państwa umową sprzedaży, zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 24 marca 1978 r. Rep. A nr 6667/1978 od Marii Dworzak w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U z 1974 r. Nr 10, poz. 64) oraz w oparciu o decyzję nr 136/76 z dnia 24 marca 1976 r. Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Miejskich we Wrocławiu, zatwierdzającą plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego kąpieliska „Brochów” na terenach położonych we Wrocławiu, przy ul. Polnej.

Zgodnie z treścią art. 136 ust. 3a i 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Kamiennogórski zawiadamia, pozostałych uprawnionych lub ich spadkobierców o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej części nieruchomości albo udziału w jej części pozostałych uprawnionych tj.: spadkobierców – Marii Kwitek, spadkobierców-Franciszka Dworzaka oraz spadkobierców – Tadeusza Dworzaka.

Termin do złożenia wniosku wynosi 3 miesiące od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie oraz złożenie wniosku o zwrot nieruchomości nie jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej decyzji w tym zakresie.

Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na okres 3 miesięcy, poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra), opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze: www.kamienna-gora.bip.net.pl, ogłoszenie w prasie lokalnej.

GN.6821.4.2020

 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment