Nabór na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie: wyższe.
 2. Wymagany staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy w instytucjach otoczenia biznesu lub jednostce sektora finansów publicznych bądź analogiczny okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której przedmiotem było świadczenie usług doradczych dla biznesu.
 3. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:

– ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
– ustaw Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego,
– ogólna znajomość przepisów o podatku VAT oraz o podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych.

 1. Czynne prawo jazdy kategorii „B” i własny samochód z możliwością wykorzystywania go do celów służbowych,
 2. Spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (z zastrzeżeniem, że o w/w stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Wymagania dodatkowe:

Wiedza praktyczna w zakresie zasad prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z różnych źródeł na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów, sumienność, obowiązkowość, staranność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Główne obowiązki:

Dyrektor kieruje i zarządza całokształtem działalności jednostki budżetowej pn. „Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra” oraz reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor jest odpowiedzialny za:

1) wdrożenie i egzekwowanie postanowień Regulaminu organizacyjnego jednostki,
2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległej jednostki, w tym kierowanie jej bieżącą działalnością i rozwojem,
3) należyte i terminowe wykonanie zadań statutowych i zadań powierzonych przez organy gminy,
4) organizowanie i koordynowanie pracy Rady Programowej Inkubatora,
5) gospodarkę finansową jednostki i prawidłowość wykorzystania przyznanych środków finansowych,
6) prawidłową eksploatację i wykorzystanie powierzonego majątku oraz środków trwałych,
7) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra – Czadrów nr 26.
Praca administracyjno-biurowa, wyjazdy w teren.
Praca z monitorem ekranowym, obsługa urządzeń biurowych.
Bieżący kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Samodzielnie opracowana koncepcja działalności i rozwoju Inkubatora Przedsiębiorczości uwzględniająca statut jednostki i specyfikę obszaru jej działania (tereny wiejskie), przedstawiająca w szczególności:

sposób organizacji pracy i zarządzania jednostką,
priorytetowe kierunki działania i planowane formy realizacji zadań statutowych,
charakterystykę głównych grup odbiorców usługi jednostki,
planowane źródła i sposób finansowania zadań statutowych,
projektowane relacje jednostki z otoczeniem,
sposoby promocji jednostki i jej oferty kierowanej do przedsiębiorców.

 1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne lub karne skarbowe – podpisane własnoręcznie.
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku – podpisane własnoręcznie.
 7. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe kandydata.
 8. CV i list motywacyjny.
 9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów (zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dokumenty należy składać lub przesyłać (liczy się data wpływu do urzędu gminy) do dnia 03 lutego 2020 r. do godz. 15.00 na adres:

Urząd Gminy Kamienna Góra
Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamiennej Górze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej części rekrutacji.
Komisja powołana przez Wójta Gminy Kamienna Góra działa dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 610 62 92 lub 75 610 62 83

Statut Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra będący Załącznikiem do Uchwały Nr V/33/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 marca 2019 r. dostępny jest tutaj.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Urząd GminyKamienna Góra reprezentowany przez Wójta Gminy Kamienna Góra, z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10. Dane będą przetwarzane dla celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane innym podmiotom. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Źródło: Gmina Kamienna Góra

Share

Zobacz inne

Leave a Comment