LXXII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

31 maja 2023 roku o godz. 12:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVIII i LXIX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
13. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
15. Sprawozdanie z „Kontroli funkcjonowania i realizacji budżetu w Centrum Kultury w Kamiennej Górze od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.”
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wnioski.

Transmisja z obrad od godz. 12.

https://www.youtube.com/live/dgpSal6_8_k?feature=share

Zobacz inne