Kwalifikacja Wojskowa 2023

W poniedziałek, 8 maja na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która będzie trwać do piątku, 19 maja br.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować od godz. 8:00 do godz. 13:00 w budynku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. przy ul. Towarowej 43.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Uwaga:

Osoba stawiająca się na kwalifikację wojskową w 2023 r. powinna zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,

– książeczkę wojskową, jeżeli ją posiada – dotyczy np. osób ubiegających się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

Zobacz inne