Decyzja w sprawie wilków

Jest decyzja w sprawie wilków, które stwarzają coraz większe zagrożenie w naszym regionie. O ataku wilków i wizytacji przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pisaliśmy tutaj.

Wszystko wskazuje na to, iż do ataków dochodzi przez hybrydy wilka (Canis lapus) i psa domowego (Canis lapus familiaris).

W związku z coraz częstszymi przypadkami występowania w środowisku przyrodniczym tych hybryd Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowiectwa z prośbą o informowanie właściwych miejscowo regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o wszelkich wykrytych w terenie przez pracowników Lasów Państwowych oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego przypadkach ww. mieszańców. Jest to niezbędne w celu podjęcia szybkich działań, polegających na usunięciu ze środowiska takich osobników.

Likwidacja hybryd wilka i psa domowego z populacji dziko występujących wilków jest zgodna z zaleceniami rekomendacji nr 173 (2014) Stałego Komitetu w ramach Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, przyjętej w dniu 5 grudnia 2014 roku w sprawie „hybrydyzacji między dzikimi wilkami a psami domowymi.
Ww. rekomendacja oparta została na zaleceniach zawartych w „Planie działań na rzecz ochrony wilków w Europie” oraz w „Wytycznych dotyczących planów w zakresie zarządzania wielkością populacji dużych drapieżników”.
Ww. działania są niezbędne w celu wyeliminowania zagrożenia dla czystości populacji wilka w Polsce. Sytuacja, w której młode osobniki (mieszańce wilka i psa) zaczną zajmować nowe tereny w celu utworzenia nowych rodzin może stanowić zagrożenie dla populacji wilka, dając początek populacjom watah mieszańców. Dlatego też niezwykle ważne jest usunięcie osobników mieszańcowych na jak najwcześniejszym etapie.

Osoba, która ujrzy drapieżnika proszona jest o zgłoszenie tej informacji lokalnym Kołom Łowieckim lub przedstawicielom Lasów Państwowych. Każdy przypadek zostanie potwierdzony, czy dany drapieżnik jest wilkiem czy hybrydą wilka z psem.Share

Zobacz inne

One Thought to “Decyzja w sprawie wilków”

  1. […] W ubiegłym roku, po atakach w Czadrowie, informowaliśmy również o decyzji w sprawie wilków, które stwarzają coraz większe zagrożenie w naszym regionie. Z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można zapoznać się tutaj. […]

Leave a Comment