Czy mieroszowskie lądowisko zostanie zlikwidowane?

Czy Lądowisko w Mieroszowie zniknie z mapy lokalnych atrakcji turystycznych ?

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 8 października 2019 roku zwrócił się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na własność jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości położonej w Mieroszowie działka nr 395/5 obręb nr 2 (lądowisko Mieroszów).
W odpowiedzi z dnia 22.11.2019 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu stwierdził, że brak jest możliwości przedłużenia umowy dzierżawy, a dzierżawca Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej traci tytuł prawny do dalszego używania przedmiotu dzierżawy.
Po przejęciu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działka nr 395/5 będzie ponownie rozdysponowana w formie przetargu.

W związku z powyższym pojawiają się pytania :

• Kto chce dokonać wrogiego przejęcia terenu lądowiska w Mieroszowie i jaki ma w tym interes ?
• Czy działania służb Rządowych mają doprowadzić do całkowitej likwidacji lądowiska w Mieroszowie ?
• Czy likwidacja lądowiska w Mieroszowie znanego w całej Europie, gdzie odbywają się międzynarodowe zawody lotnicze a także szkolą się przyszli adepci sportów lotniczych oraz piloci jest pomysłem „Rządowym” na rozwój turystyki w regionie ?
• Jakie działania w powyższym temacie wykonał lokalny samorząd w Mieroszowie ?
• Czy bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego jest mniej ważne od partykularnych interesów bliżej nieokreślonych podmiotów które mają zamiar przejąć lądowisko w Mieroszowie lub działań politycznych ?

Starosta Powiatu Wałbrzyskiego nie wyrazi zgody na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieroszów w powyższym temacie i w razie podjęcia prób przekształcenia lądowiska w Mieroszowie zgłosi sprawę do Centralnego Biura Antykorupcyjnego celem weryfikacji.

Przedmiotowa nieruchomość jest od 1946 roku wykorzystywana jest jako lądowisko dla statków powietrznych oraz do celów sportów lotniarskich.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieroszów powyższa nieruchomość ma następujące przeznaczenie i funkcje:
1. Podstawowa funkcja terenu – działalność sportowo lotnicza:
• ośrodek lotniowy, paralotniowy – motolotniowy
• stanowisko do latania na lotniach, paralotniach, i motolotniach oraz treningu i rozgrywania krajowych zawodów modelarskich (RC) – zdalnie sterowanie.
2. Dopuszcza się inne, pokrewne i uzupełniające funkcje, nie kolidujące z funkcją podstawową.
3. Na terenie lądowiska obowiązuje zakaz zabudowy.
4. Na terenie lądowiska ustala się nawierzchnię trawiastą.

Władze Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej zgłosiły akces włączenia stowarzyszenia w działania Sztabu Kryzysowego Zarządzania w tut. Powiecie proponując rozszerzenie prowadzonej już działalności o wykorzystanie tego terenu (lądowiska) do operacji lotniczych, samolotów biorących udział w akcjach gaszenia pożarów górskich, terenów leśnych w rejonie Gór Suchych, monitoringu powietrznego obszarów leśnych przy wykorzystaniu statków powietrznych oraz innych zadań.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zainteresowany jest złożoną przez władze Aeroklubu ofertą przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej już lokalizacji, sprzętu, doświadczonej kadry instruktorów i szkoleniowców.

Zobacz inne

Leave a Comment