Wyremontują wiatę przy boisku sportowym

Stowarzyszenie Brama Czadrowska pozyskało środki finansowe w wysokości 29 754 zł na remont istniejącej wiaty w miejscowości Czadrów i dostosowanie jej do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej. Oprócz remontu dachu i podłogi wymienione zostaną barierki oraz zamontowane zostaną: samoobsługowa stacja napraw rowerów, stojaki na rowery, mapa ze szlakami rowerowymi.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zobacz inne

Leave a Comment