XIX Sesja Rady Gminy Marciszów – wideo

W dniu 28 sierpnia 2020 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ ustalenia średniej ceny jednostek paliwa dla Gminy Marciszów na rok szkolny 2020/2021,
b/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marciszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku,
c/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 
e/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
f/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020,
g/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/74/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku,
h/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 14+150 – 115+104 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”, 

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Wideo: Gmina Marciszów

Zobacz inne

Leave a Comment