Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowiska

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji.

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe,
-co najmniej 3-letni staż pracy,
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
-znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

Więcej informacji tutaj.


Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe, preferowane administracja
-co najmniej 3-letni staż pracy,
-ukończony kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia,
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
-znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, przede wszystkim: ustawy o samorządzie gminnym, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o pracownikach samorządowych, o zarządzaniu kryzysowym oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.

Więcej informacji tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment