W miejscowości Marciszów funkcjonuje nowo wybudowana kanalizacja sanitarna

Urząd Gminy w Marciszowie informuje, że funkcjonuje nowo wybudowana kanalizacja sanitarna w Marciszowie przy ul. Nadrzecznej, Spółdzielczej i Stromej oraz części Wieściszowic i Ciechanowic.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód wymagają zgłoszenia w Urzędzie Gminy Marciszów z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

W celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy:

  1. Pobrać wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej kanalizacji  sanitarnej. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej “Wodociągi Marciszowskie“, lub odebrać osobiście w siedzibie Zakładu przy ul. Szkolnej 4b w Marciszowie (poddasze nad ośrodkiem Zdrowia)
  2. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie ZGK przy ul. Szkolnej 4b w Marciszowie. Wypełniony wniosek można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub wysłać na adres email: wodociagi@marciszow.pl
  3. Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia, zgodnie z jego zapisami można przystąpić do podłączania nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
  4. Po wykonaniu zgłosić przyłącze do odbioru przez  Zakładu Gospodarki Komunalnej “Wodociągi Marciszowskie”;
  5. Po pozytywnym odbiorze podpisać umowę na odprowadzanie ścieków.

Dodatkowe informacje w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej “Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4B w godzinach pracy Zakładu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, lub pod numerem telefonu 511 139 977

Share

Zobacz inne

Leave a Comment