Policjanci zachęcają do służby w Policji

Kamiennogórscy policjanci wraz ze wsparciem Zespołu Doboru i Szkolenia zachęcają młodzież do spróbowania swoich sił w rekrutacji i przedstawiają warunki, jakie muszą spełnić, aby dostać się do służby.

Na terenie Kamiennej Góry od początku tygodnia trwa kwalifikacja wojskowa. Jest to jeden z pierwszych kroków w dorosłe życie młodych ludzi, więc policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze dbają o prawidłowy przebieg tego wydarzenia. Dodatkowo jest to również dobry moment, aby porozmawiać z nimi o możliwościach wstąpienia w szeregi mundurowej formacji, jaką jest Policja.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji, musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Terminy przyjęć na terenie województwa dolnośląskiego:

4 marca
24 kwietnia
8 lipca
9 września
30 października
30 grudnia

Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby w Policji;
• wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
• kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Uwaga! Kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Więcej informacji pod nr tel. 47 87 362 54.

Źródło: KPP Kamienna Góra.
Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Share

Zobacz inne