LXXVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

29 listopada 2023 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy J. Korczaka (DCR, obecnie DCRO) w Kamiennej Górze.
6. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Cichej w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Staszica i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej i Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Dożywianie w Gminie Miejskiej Kamienna Góra” na lata 2024-2028.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
13. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
14. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
15. Podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
21. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
25. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami.
26. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
27. Interpelacje i zapytania.
28. Wnioski.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie sesji.

Transmisja online od godz. 13:00

Share

Zobacz inne