Ogłoszenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy prawa (ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. z 2018r. poz. 1716).

prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi (na cele mieszkaniowe) przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntów

– w księdze wieczystej

– w ewidencji gruntów i budynków

będzie stanowiło zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra dla gruntów z terenu miasta Kamienna Góra, potwierdzające takie przekształcenie.

Zaświadczenia wydawane będą z urzędu od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Opłata za przekształcenie jest wnoszona przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia.

Opłatę za przekształcenie wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłatę za przekształcenie, za 2019r. wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020r., a za 2020r. w terminie do dnia 31 marca 2020r.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment