LXXXII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W środę, 28 lutego 2024 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXXII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji.
Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z LXXX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kamienna Góra do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiar, zakres oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony Osób doznających Przemocy Domowej dla gminy miejskiej Kamienna Góra na lata 2024-2030.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników.
Podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kamienna Góra i nadania jej statutu.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Przedstawienie Informacji o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
Przedstawienie Informacji Przewodniczącej Rady o pracy Rady Miasta między sesjami.
Sprawozdanie z kontroli Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
Interpelacje i zapytania.

Transmisja od godz. 13:00.

https://www.youtube.com/live/70LeVJFFzgw?si=0qt91HSJhI2InH0o
Share

Zobacz inne