LIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

29 marca 2023 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych
oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat działalności CBK Gminy Kamienna Góra – podsumowanie roku 2022 i plany na rok
2023.
5. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2026,
– projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra w 2023 roku”,
– projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Przedwojów.
6. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne