Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej

W szkółce leśnej w Krzeszowie grupa uczniów klas I-III szkół z powiatu kamiennogórskiego, wytypowanych przez nauczycieli biologii, uczestniczyła w ekowycieczce edukacyjnej i warsztatach fotograficznych. Dzieci poznały otaczające je środowisko oraz rozmawiały o formach ochrony przyrody. W drugiej części zajęć pod okiem instruktorów miały okazję nauczyć się wykonywać zielniki techniką fotograficzną (cyjanotypia). W godzinach popołudniowych kurs wykonywania zielników odbędą nauczyciele. Dzisiejsze zajęcia obserwowała wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.

Powyższe działania odbywają są w ramach realizowanego przez Powiat Kamiennogórski, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra zadania “Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Kamiennogórski pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Oprócz warsztatów oraz kursu powiat wyda publikację przyrodniczą będąca wnikliwym opisem siedlisk zwierząt i roślin z terenu powiatu kamiennogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych gatunków chronionych oraz terenów objętych programem Natura 2000.

Książka zawierać będzie charakterystykę środowiska przyrodniczego Powiatu Kamiennogórskiego, opis najciekawszych siedlisk i form ochrony przyrody na jego terenie, przećwiczone na warsztatach metody wykonania zielnika metodą cyjanotypii, mnóstwo ciekawostek ekologicznych, zdjęć oraz propozycji wycieczek przyrodniczych. Nakład wydawnictwa to 3000 egzemplarzy, które trafią do szkół i bibliotek  z terenu powiatu kamiennogórskiego i stanowić będą wspaniałe źródło wiedzy.

Całkowity koszt zadania to 33 tys. zł, z czego aż 89% stanowi dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
Share

Zobacz inne

Leave a Comment