Złożono wniosek dla odcinka S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry

31 października 2019 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła). Jest to rezultatem wielomiesięcznych prac przygotowawczych, których wynikiem jest sporządzenie dokumentacji projektowej, umożliwiającej wystąpienie z wnioskiem o wydanie tej decyzji. Po otrzymaniu decyzji ZRID Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót budowlanych. Uzyskanie decyzji zakładane jest zgodnie z przepisami administracyjnymi w I połowie 2020 r.

Wojewoda Dolnośląski przeprowadzi postępowanie w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po weryfikacji złożonego wniosku wraz z załączonymi dokumentami, strony postępowania zostaną zawiadomione o jego wszczęciu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W ramach procedur zostanie również przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z wydaną 18 marca 2010 r. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

16 km nowoczesnej ekspresówki

Odcinek S3 od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem), o długości ok. 16,1 km, realizowany jest w systemie Projektuj i buduj przez konsorcjum firm PORR Bau GmbH (lider) i PORR S.A. (partner) na podstawie umowy zawartej 17 października 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji ok. 16 km drogi ekspresowej S3 o przekroju 2x2x 3,5 m.

Ponadto przedmiot zamówienia poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej obejmuje:

  • wykonanie dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych Jaczków I (z docelową rozbudową do rodzaju II), po obu stronach drogi,
  • 13 mostów oraz wiaduktów (nad i w ciągu drogi S3) o łącznej długości 2,2 km,
  • 18 przejść ekologicznych (o funkcji dla zwierząt i hydrologicznych).

Największym wyzwaniem będą tunele

Niewątpliwe newralgicznym elementem przedmiotowej inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie dwóch tuneli drogowych dwukomorowych TS26 oraz TS32. Tunel TS-26 będzie miał około 2300 m długości. Nawy główne tunelu, ze względu na duży przekrój poprzeczny, będą wykonywane metodą górniczą NATM, tj. Nową Austriacka Metoda Tunelowania. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce drążony w skale, wykonywany tą metodą. Realizacja tuneli drogowych pozwoli na przeprowadzenie drogi ekspresowej S3 przez przeszkodę, którą stanowi masyw Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich, pomiędzy obrębami miejscowości Sady Górne i Nowe Bogaczowice.

Zakończenie realizacji tego odcinka przewidziane jest na II połowę 2023 r.

S3 do granicy państwa

Obecnie w fazie prac przygotowawczych jest również odcinek od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km, zapewniający kontynuację drogi S3. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o decyzję ZRID dla tego odcinka.

Foto/info: GDDKiA

Share

Zobacz inne

Leave a Comment