Zakaz propagowania komunizmu…

Komunikat Starostwa Powiatowego w sprawie zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

Wojewoda Dolnośląski przypomina o obowiązku usunięcia w terminie do końca marca 2018 roku wszystkich pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny.

W przypadku terminowego wykonania powyższego obowiązku, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której znajdował się pomnik, a który nie uczestniczył w procedurze wzniesienia tego pomnika, koszty jego usunięcia zwrócone zostaną przez Skarb Państwa ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Wojewoda.

W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez ustawodawcę terminu, Wojewoda zmuszony będzie nakazać w drodze decyzji usunięcie takiego pomnika, a związane z tym koszty poniesie właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której wzniesiony został pomnik.

Przez pomniki, rozumie się również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki.Share

Zobacz inne

Leave a Comment