XXXVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

22 grudnia 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2021 r.
6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2022 r.
7. Podjęcie uchwał.
– projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Kamienna Góra oraz rozliczania kosztów podróży służbowych,
– projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra,
-projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ogorzelec,
– projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
– projekt
uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
– projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w budynku nr 63, zlokalizowanym w Ogorzelcu,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w budynku nr 49, zlokalizowanym w Leszczyńcu.
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębrzniku, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXII/122/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Leszczyńcu i Pisarzowicach,
– projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
– projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamienna Góra na lata 2022 – 2026”.
8. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment