XXXVII Sesja Rady Gminy Marciszów

25 lutego 2022 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Plan realizacji inwestycji w 2022 roku.

9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ uchylenia w części uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,

b/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,

c/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,

d/ przekazania petycji,

e/ rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały dotyczącej wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA,

f/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

g/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

h/ ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

i/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment