XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

24 listopada 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2021.
5. Informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
– projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2022.
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Leszczyńcu, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.
– projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Pisarzowice.
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Raszów.
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “Rędziny I”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29.05.2013 r.
7. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment