XXXVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 stycznia 2021 roku o godz. 11 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, przy zachowaniu stosownych środków bezpieczeństwa, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji.

2.    Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3.    Przyjęcie Protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4.    Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok:

  • 1)    odczytanie projektu uchwały budżetowej;
  • 2)    odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
  • 3)    odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
  • 4)    dyskusja nad projektem budżetu;
  • 5)    głosowanie autopoprawek;
  • 6)    głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.

8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej w Kamiennej Górze w latach 2021-2023.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej i Lipowej w Kamiennej Górze.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2021 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2021 rok.

18. Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Miasta w 2020 roku.

19. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta w 2020 roku.

20. Interpelacje i zapytania.

21. Wnioski.

22. Sprawy różne.

23. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Miasto Kamienna Góra

https://youtu.be/T6q-PNXM3h0
https://youtu.be/n9qCDXqWNIE
Share

Zobacz inne

Leave a Comment