XXXIV Sesja Rady Gminy Marciszów

26 listopada 2021 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Analiza uwag do oświadczeń majątkowych.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) na rok 2022,
b/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,
c/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,
d/ wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości,
e/ pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f/ wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”,
g/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021,
h/ ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
i/ ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2021,
j/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów,
k/ wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marciszów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Czadrowie w okresie programowania 2021-2027.

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i w trosce o Państwa bezpieczeństwo proszę o zgłaszanie się wszystkich osób chętnych do uczestnictwa w obradach sesji Rady Gminy Marciszów telefonicznie pod nr 75 74 10 208 wew. 45 lub na adres mailowy: biuro.rady@marciszow.pl

Zobacz inne

Leave a Comment