XXXIII Sesja Rady Gminy Marciszów

29 października 2021 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Realizacja zadań oświatowych w gminie Marciszów – raport.
9/ Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
10/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Ciechanowicach,
b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,
c/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku, w granicach działki nr 161,
d/ wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Marciszów nieruchomości położonej w obrębie Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 257/1,
e/ rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie”,
f/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marciszów w sprawie bezprawnego uniemożliwiania wykonywania mandatu radego,
g/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021,
h/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku,
i/ określenia stawek podatku od nieruchomości,

11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz również

Leave a Reply